Save the Date: October 19, 2023 Open House

***SAVE THE DATE – OCT. 19, 2023 at 6 p.m. at Sterling C.C.***

A BOND ELECTION FOR NOVEMBER 7, 2023 HAS BEEN CALLED BY REMINGTON MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1

PLEASE SAVE THE DATE FOR AN INFORMATIONAL OPEN HOUSE

HOSTED BY REMINGTON MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1

THURSDAY, OCTOBER 19, 2023

6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Sterling Country Club
16500 Houston National Boulevard, Houston, Texas 77095

REFRESHMENTS WILL BE SERVED

Find out what this will mean for you!

If you are registered to vote in the MUD, you will have the opportunity to vote on four propositions:

 1. The first is to authorize $75,000,000 in bonds for water, sewer, and drainage facilities. Proceeds from these bonds will be used to pay for costs relating to reconstructing, improving and rehabilitating the District’s aging water, sanitary sewer and drainage facilities.
 2. The second is to authorize $27,000,000 in bonds for recreational (park) facilities.
 3. The third is to authorize $75,000,000 in bonds to refund (refinance) bonds issued for water, sewer, and drainage facilities at lower interest rates in the future depending on market conditions. This is NOT an additional $75,000,000 in bonds (works like refinancing your mortgage).
 4. The fourth is to authorize $27,000,000 in bonds to refund (refinance) bonds issued for recreational (park) facilities at lower interest rates in the future depending on market conditions. This is NOT an additional $27,000,000 in bonds (works like refinancing your mortgage).

EARLY VOTING = Monday, Oct. 23rd to Saturday, Oct. 28th from 7 a.m. to 7 p.m. & Monday, Oct. 30th to Friday, Nov. 3rd from 7 a.m. to 7 p.m.

ELECTION DAY = Tuesday, Nov. 7th from 7 a.m. to 7 p.m.

POLLING LOCATIONS will be determined by Harris County, Texas.


***RESERVE LA FECHA – 19 DE OCT. DE 2023 a las 6 p.m. en Sterling C.C.***

EL REMINGTON MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1 HA CONVOCADO UNA ELECCIÓN DE BONOS PARA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2023

RESERVE LA FECHA DE UNA CASA ABIERTA INFORMATIVA

ORGANIZADA POR EL REMINGTON MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1

JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023
6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Sterling Country Club

16500 Houston National Boulevard, Houston, Texas 77095

HABRÁ REFRIGERIOS

¡Averigüe qué significará esto para usted!

Si se registró para votar en el MUD, tendrá la oportunidad de votar por cuatro proposiciones:

 1. La primera es para autorizar $75,000,000 en bonos para instalaciones de agua, alcantarillado y drenaje. Los ingresos de estos bonos se utilizarán para pagar los costos relacionados con la construcción, la mejora y la rehabilitación de las instalaciones deterioradas de agua, alcantarillado sanitario y drenaje del Distrito.
 2. La segunda es para autorizar $27,000,000 en bonos para instalaciones recreativas (parques).
 3. La tercera es para autorizar $75,000,000 en bonos para reembolsar (refinanciar) los bonos emitidos para instalaciones de agua, alcantarillado y drenaje a tasas de interés más bajas en el futuro según las condiciones del mercado. Esto NO es $75,000,000 adicionales en bonos (funciona igual que refinanciar su hipoteca).
 4. La cuarta es para autorizar $27,000,000 en bonos para reembolsar (refinanciar) los bonos emitidos para instalaciones recreativas (parques) a tasas de interés más bajas en el futuro según las condiciones del mercado. Esto NO es $27,000,000 adicionales en bonos (funciona igual que refinanciar su hipoteca).

VOTACIÓN ANTICIPADA = Del lunes 23 de octubre al sábado 28 de oct. desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. y del lunes 30 de octubre al viernes 3 de noviembre desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.

DÍA DE ELECCIÓN = Martes 7 de nov. desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.

El Condado de Harris, Texas, determinará los LUGARES DE VOTACIÓN.


***THU XẾP THỜI GIAN THAM GIA – NGÀY 19 THÁNG MƯỜI, 2023 lúc 6 giờ chiều tại Sterling C.C.***

MỘT CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU VÀO NGÀY 7 THÁNG MƯỜI MỘT, 2023 ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ SỐ 1 REMINGTON YÊU CẦU TỔ CHỨC

VUI LÒNG THU XẾP THỜI GIAN THAM GIA MỘT BUỔI TỌA ĐÀM CÔNG KHAI CUNG CẤP THÔNG TIN

DO CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ SỐ 1 REMINGTON TỔ CHỨC

THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG MƯỜI, 2023
6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Sterling Country Club

16500 Houston National Boulevard, Houston, Texas 77095

SẼ PHỤC VỤ ĐỒ GIẢI KHÁT

Tìm hiểu xem điều này có ý nghĩa gì đối với quý vị!

Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu trong MUD, quý vị sẽ có cơ hội bỏ phiếu cho bốn kế hoạch đề nghị:

 1. Kế hoạch đề nghị thứ nhất là cho phép phát hành các trái phiếu trị giá $75,000,000 cho các cơ sở vật chất cấp nước, thoát nước thải, và cống rãnh. Tiền thu được từ các trái phiếu này sẽ được sử dụng để chi trả các chi phí liên quan đến việc xây dựng lại, cải thiện và tái phục hồi các cơ sở vật chất cấp nước, thoát nước thải vệ sinh và cống rãnh đã cũ của Cơ Quan.
 2. Kế hoạch đề nghị thứ hai là là cho phép phát hành các trái phiếu trị giá $27,000,000 cho các cơ sở vật chất giải trí (công viên).
 3. Kế hoạch đề nghị thứ ba là cho phép phát hành các trái phiếu trị giá $75,000,000 để hoàn trả (tái tài trợ) các trái phiếu cho các cơ sở vật chất cấp nước, thoát nước thải, và cống rãnh ở các mức lãi suất thấp hơn sau này tùy thuộc vào các điều kiện thị trường. Đây KHÔNG phải làm các trái phiếu bổ sung trị giá $75,000,000 (giống như tái tài trợ khoản vay thế chấp mua nhà của quý vị).
 4. Kế hoạch đề nghị thứ tư là cho phép phát hành các trái phiếu trị giá $27,000,000 để hoàn trả (tái tài trợ) các trái phiếu cho các cơ sở vật chất giải trí (công viên) ở các mức lãi suất thấp hơn sau này tùy thuộc vào các điều kiện thị trường. Đây KHÔNG phải làm các trái phiếu bổ sung trị giá $27,000,000 (giống như tái tài trợ khoản vay thế chấp mua nhà của quý vị).

BỎ PHIẾU SỚM = Thứ Hai, 23 tháng Mười đến thứ Bảy, 28 tháng Mười từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối & thứ Hai, 30 tháng Mười đến thứ Sáu, 3 tháng Mười một, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối

NGÀY BẦU CỬ – Thứ Ba, 7 tháng Mười môt, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

CÁC ĐỊA ĐIỂM PHÒNG PHIẾU sẽ do Quận Harris, Texas quyết định.


***保留日期 – 2023年10月19日,下午6點在Sterling C.C.***

REMINGTON市政公用事業區1號已宣布將於2023年11月7日舉行債券選舉。

請為由REMINGTON市政公用事業區1號舉辦的資訊開放日保留日期。

週二,2023年10月19日
下午6:00 –晚上7:30

Sterling Country Club

16500 Houston National Boulevard, Houston, Texas 77095

將提供茶點

了解這對您意味著什麼!

若您已註冊於此市政公用事業區投票,您將有機會對四項提案進行投票:

 1. 第一項是授權75,000,000美元的債券用於水、下水道和排水設施。這些債券的收益將用於支付與重建、改善和恢復該地區老化的水、污水和排水設施相關的費用。
 2. 第二項是授權27,000,000美元的債券用於娛樂(公園)設施。
 3. 第三項是授權75,000,000美元的債券用於水、下水道和排水設施並根據市場狀況,於未來以較低的利率償還(貸款重組)。這不是額外的75,000,000美元債券(這類似於您房貸的貸款重組)。
 4. 第四項是授權27,000,000美元的債券用於娛樂(公園)設施並根據市場狀況,於未來以較低的利率償還(貸款重組)。這不是額外的27,000,000美元債券(這類似於您房貸的貸款重組)。

提前投票 = 周一,10月23日至周六,10月28日上午7:00至晚上7:00 & 周一,10月30日至周五,11月3日上午7:00至晚上7:00

選舉日 = 周二,11月7日上午7:00至晚上7:00

投票地點將由德州,Harris縣決定。